Příjezd:

Odjezd:

Počet osob v apartmánu (1):
Počet osob v apartmánu (2):
Počet osob v apartmánu (3):
Počet osob v apartmánu (4):
Středisko:

Jméno objektu:

Klimatizace

Internet

Domácí mazlíček


CHORVATSKO 2018 - CHORVATSKO APARTMÁNY - UBYTOVÁNÍ V CHORVATSKU


Všeobecné smluvní podmínky společnosti Valovi s.r.o.
(dále jen "Všeobecné smluvní podmínky")

1. Úvodní ustanovení
1.1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro všechny pobyty a jiné služby cestovního ruchu sjednané a prodávané cestovní agenturou Valovi s.r.o., se sídlem Teyschlova 1118/1, Brno, PSČ 635 00, IČ 29357802, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 74924 (dále jen jako „Valovi s.r.o.“) přímo prostřednictvím internetového serveru www.ivalovi.com podnikajícího v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu jako cestovní agentura ve smyslu §1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/1999“) v souladu s ust. § 1827 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a agenturou, resp. dokladu (tj. potvrzení o služby). Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., a dále práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 2521 a násl. OZ

1.2. VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy o ubytování (dále jen Smlouva), uzavřené mezi zákazníkem a Valovi s.r.o, resp. dokladu (tj. potvrzení o službě).

1.3. VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., a dále práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 2521 a násl. OZ. Znění obchodních podmínek může společnost Valovi s.r.o. doplňovat nebo měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. .

1.4. Podmínky a ujednání stanovené Smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. .

2. Předmět smluvního vztahu
2.1. Předmětem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a povinnosti smluvních stran upravovány těmito Všeobecnými smluvními podmínkami jsou ubytovací služby v ČR i zahraničí, resp. zprostředkování ubytování v tuzemsku i zahraničí.

3. Smluvní vztah
3.1. Smluvní strany (účastníci smluvního vztahu) jsou:
a) Valovi s.r.o. která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím internetového serveru www.ivalovi.com a
b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen "zákazník"),

3.2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Valovi s.r.o. s předmětem dle článku 2.1 vzniká uzavřením a podepsáním Smlouvy zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), případně jeho zákonným zástupcem, nebo zástupcem na základě předložené plné moci, jejím potvrzením ze strany Valovi s.r.o. a uhrazením zálohy zákazníkem dle podmínek uvedených ve Smlouvě. Za uzavření Smlouvy je považována také úhrada zálohy zákazníkem na účet Valovi s.r.o. a to ode dne, kdy je záloha na účet připsána. Úhradou zálohy na účet Valovi s.r.o. současně vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Valovi s.r.o.
Není-li ze strany zákazníka uhrazena záloha dle podmínek uvedených ve Smlouvě, tak tato smlouva nevzniká.
Obsah Smlouvy je určen touto Smlouvou, dále Všeobecnými smluvními podmínkami, které jsou zveřejněny též na http://www.ivalovi.com/, příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě) jako nedílná součást.

3.3. Zákazník při objednávání ubytování provede rezervaci vybraného ubytování na webových stránkách www.ivalovi.com. Pro odeslání rezervačního formuláře je povinností zákazníka potvrdit a zatrhnout na webových stránkách Valovi s.r.o. pole s textem " Uděluji svůj jednoznačný souhlas s poskytnutím osobních údajů a s všeobecnými obchodními podmínkami Valovi s.r.o.". Zákazník tímto potvrzuje, že se s podmínkami Valovi s.r.o. předem seznámil, respektuje je a souhlasí s nimi. Na základě vyplnění rezervačního formuláře a provedení příslušných kroků, je prostřednictvím systému rezervace odeslána do Valovi s.r.o. která zákazníka na základě odeslané poptávky kontaktuje a potvrdí mu, zdali je možné pro něj tento pobyt rezervovat, a v případě, že zákazník potvrdí rezervaci jako závaznou, je zákazníkovi zaslán návrh Smlouvy a odeslány podklady pro zaplacení zálohy. Zákazník Smlouvu odsouhlasí svým podpisem a následně ji doručí osobně nebo zašle emailem naskenovanou na email info@ivalovi.com. Zákazník podpisem smlouvy a uhrazením zálohy potvrzuje, že souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smluvního vztahu.

3.4. Valovi s.r.o. si, před uzavřením Smlouvy, vyhrazuje právo sdělit zákazníkovi změny některých údajů uvedených na internetových stránkách www.ivalovi.com a to z důvodů, že nabídka ubytování se připravuje ve velkém časovém předstihu. V případě, kdy se údaje na internetových stránkách a ve Smlouvě liší, jsou závazné údaje, uvedené na Smlouvě.

3.5. Smluvní vztah mezi Valovi s.r.o. a zákazníkem se řídí Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, platnými právními předpisy, především příslušnými ustanoveními z.č.č. 111/2018 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, z. č. 89/2012 Sb.- občanským zákoníkem, v platném znění, dále jen OZ.

3.6. Zákazník předáním podepsané Smlouvy stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem Smlouvy, tedy s hlavními charakteristikami služeb poskytovaných Valovi s.r.o., souhlasí s ní a současně tímto podpisem potvrzuje, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a tudíž přijímá všeobecné smluvní podmínky a souhlasí s nimi. Uzavřením Smlouvy s Valovi s.r.o. zákazník potvrzuje, a to i za osoby, které s ním mají čerpat sjednané služby, že mu nejsou známa žádná zdravotní či jiná omezení, která by účastníkům bránila v účasti na sjednaných službách, případně by vyžadovala v průběhu čerpání služeb zvláštní péči, nebo na které by měl zákazník Valovi s.r.o. upozornit.

3.7. Valovi s.r.o. se potvrzením a podpisem Smlouvy zákazníka zavazuje zajistit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

3.8. Právo čerpání objednaných služeb zákazníkem vzniká na základě úhrady zálohové částky na účet Valovi s.r.o.

3.9. Povinnost závazné rezervace objednaných služeb ze strany Valovi s.r.o. vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a obdržením zálohy na účet Valovi s.r.o.

3.10. V případě, kdy zákazník Valovi s.r.o. neuhradí v termínu uvedeném Ve výzvě k úhradě zálohovou částku uvedenou v této výzvě k úhradě nebo je zákazníkem odsouhlasený návrh předložené Smlouvy doručen Valovi s.r.o. až po vyznačené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, má Valovi s.r.o. za to, že zákazník již nemá o předmětné služby zájem a je oprávněna předmětné služby nabídnout jinému zájemci. V případě, že je Smlouva ze strany zákazníka vyplněna neúplně anebo v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, je toto akceptování Smlouvy ze strany zákazníka neúčinné a Valovi s.r.o. je oprávněna prodat předmětné služby jinému zájemci.

4. Rezervace, cenové a platební podmínky
4.1. Zákazník objednává služby na webu Valovi s.r.o. Objednávkou se rozumí správně vyplněný webový formulář, kde zákazník vyplní všechny požadované údaje včetně souhlasu s těmito VOP.

4.2. Na základě odeslání objednávky obdrží zákazník potvrzující email na adresu uvedenou v objednávce. Valovi s.r.o. potvrdí zákazníkovi do 24 hodin dostupnost objednané služby, popř. nabídne jinou variantu.

4.3. Valovi s.r.o. má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním. Ceny služeb jsou smluvními cenami sjednanými mezi Valovi s.r.o. a zákazníkem. Cena za objednané služby je vždy uvedena ve Smlouvě. Cenou služby se rozumí cena uvedena ve Smlouvě, kterou zákazník odsouhlasí svým podpisem a uhrazením zálohy na účet.

4.4. Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán takto:

a) zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit Valovi s.r.o. zálohu na úhradu ceny služeb ve výši uvedené vždy na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky v odstavci Kalkulace ceny za ubytování/ objednávka ubytování v termínu uvedeném ve Výzvě k úhradě. Záloha na úhradu služeb je počítána z celkové ceny. Doplatek ceny, pokud není oběma stranami domluveno jinak, hradí zákazník na místě majiteli objektu v cílové destinaci v eurech. Tato částka je rovněž uvedena na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky v odstavci Kalkulace ceny za ubytování/ objednávka ubytování a současně také ve Smlouvě a rovněž také ve voucheru (potvrzení o rezervaci), které od Valovi s.r.o. obdrží po zaplacení zálohy a doručení řádně vyplněné a podepsané Smlouvy na adresu Valovi s.r.o. nebo email:info@ivalovi.com.

b) Při objednání ubytování v objektech, u kterých je nutno uhradit Valovi s.r.o. celkovou cenu pobytu, je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny. Zbývajících 50% celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 40 dnů před termínem nástupu na pobyt. Při potvrzení objednávky podané zákazníkem ve lhůtě kratší než 40 dnů před realizací služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny.

c) Při objednání ubytování ve vybraných objektech je nutno uhradit Valovi s.r.o. celkovou cenu pobytu do 24 hodin od objednání pobytu. Tato varianta je rovněž uvedena na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky v odstavci Kalkulace ceny za ubytování/ objednávka ubytování a současně také ve Smlouvě a rovněž také ve voucheru (potvrzení o rezervaci), které od Valovi s.r.o. obdrží po zaplacení zálohy a doručení řádně vyplněné a podepsané Smlouvy na adresu Valovi s.r.o.

4.5. Poplatky (klimatizace, internet, poplatek za psa aj.), které jsou zahrnuty v ceně, jsou uvedeny na webových stránkách v popisu služeb jednotlivých objektů. Cen uvedená v ceníku u dané ubytovací jednotky zahrnuje ubytování. Strava a ostatní služby jsou zahrnuty v ceně pobytu pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno ve Smlouvě. Poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně pobytu je zákazník povinen uhradit po příjezdu na místo ubytovateli. Pokud není pobytová taxa zahrnuta v ceně pobytu a je nutno ji hradit zvlášť až v místě ubytování po příjezdu, je tato informace zřetelně uvedena vždy u příslušné ubytovací jednotky na webových stránkách Valovi s.r.o. - v ceníku služeb ihned pod cenou za ubytování a následně ve smlouvě.

4.6. Po obdržení platby a podepsaného návrhu Smlouvy zákazníkem, který jej podepsaný zašle v jednom vyhotovení a to buď poštou, nebo naskenovaný e-mailem, Valovi s.r.o. zašle zákazníkovi spolu s voucherem (potvrzením rezervace).

4.7. Zákazník je povinen provádět úhradu ceny služeb pod variabilním symbolem uvedeným ve Výzvě k úhradě. Jakákoliv platba dle objednávky služeb cestovního ruchu či Smlouvy je považována za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet Valovi s.r.o. vedený u příslušného peněžního ústavu nebo uhrazena platební kartou.

4.8. V případě nedodržení termínu úhrady ceny služeb ve výši uvedené ve výzvě k úhradě zákazníkem je Valovi s.r.o. oprávněna od Smlouvy odstoupit bez dalšího upozorňování. Zákazník je povinen v takovém případě uhradit Valovi s.r.o. náklady spojené se zrušením služby a odstupné dle těchto všeobecných smluvních podmínek viz článek 9. těchto podmínek.

4.9. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny objednaných služeb.

4.10. Slevy služeb ze strany Valovi s.r.o., zveřejněné po datu podpisu smlouvy zákazníkem, neopravňují zákazníka uplatňovat právo na zlevněnou cenu.

5. Práva a povinnosti zákazníka
5.1. K základním právům zákazníka patří: a) právo na řádné poskytnutí zaplacených a sjednaných služeb. Pokud bez zavinění cestovní agentury Valovi s.r.o. ve smyslu ustanovení §852a a násl. občanského zákoníku zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

b) právo vyžadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, jež se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených služeb, a které jsou Valovi s.r.o. známy.

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, rozsahu služeb a ceny.

d) právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v článku 9.

e) právo oznámit písemně CA Valovi s.r.o, že namísto něho bude sjednané služby čerpat jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou, dále jen „překnihování“. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny sjednaných služeb a poplatků spojených s překnihováním dle bodu 5.2 písm. f a to vše před zahájením čerpání sjednaných služeb.

f) právo na reklamaci poskytovaných služeb a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem dle ustanovení čl. 10.

g) právo na ochranu osobních údajů, které jsou obsahem Smlouvy a dalších dokumentů, před nepovolanými osobami.

5.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout Valovi s.r.o. součinnost, potřebnou pro řádné zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě vyplnit údaje ve Smlouvě a předložit Valovi s.r.o další doklady požadované pro zajištění objednaných služeb.

b) u osob mladších 15 let zabezpečit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu čerpání služeb, obdobně osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči

c) mít souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let čerpá služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce

d) informovat Valovi s.r.o. o účasti cizích státních příslušníků

e) bez zbytečného prodlení oznámit Valovi s.r.o. své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb

f) zaplatit Valovi s.r.o. dle uzavřené Smlouvy sjednanou cenu za objednané služby v souladu s ustanoveními čl. 4.

g) pokud zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě čerpající objednané služby dle čl. 5. bodu 5.1 e, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Valovi s.r.o. a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou a splňuje podmínky pro čerpání služeb (pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě nebo katalogu). Pro případ změny v osobě čerpající objednané služby dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny služeb a úhradu nákladů, min. však administrativní poplatek ve výši 500 Kč na osobu.

h) nahlásit všechny spolucestující a to i děti i v případě, pokud nehradí náklady za jejich pobyt

i) převzít od Valovi s.r.o doklady potřebné pro následné čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (počátku čerpání služeb, srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si překontrolovat, zda jsou všechny zaplacené služby uvedené ve voucheru (potvrzení rezervace)

j) ihned po příjezdu na místo čerpání služeb (místo ubytování) předložit majiteli objektu nebo osobě jím pověřené voucher (potvrzení rezervace) ke kontrole a uhradit doplatek za sjednané služby (ubytování) včetně příplatků v něm uvedených na základě Smlouvy.

k) řídit se pokyny majitelů ubytování nebo jiné Valovi s.r.o. určené osoby a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, dodavatelů služeb či Valovi s.r.o a uhradit případnou škodu, kterou svým jednáním způsobil

l) v případě čerpání služeb v zahraničí, je zákazník povinen vybavit se platnými cestovními doklady a dalšími náležitostmi požadovanými pro vstup do příslušných zemí, pobyt, případně tranzit (vízum, doklad o zdravotním pojištění, vakcinaci apod. pokud je vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů země, do nichž cestují a obstarat si veškeré požadované cestovní doklady bez součinnosti Valovi s.r.o. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, (www.mzv.cz).

m) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu. Zákazník je plně odpovědný za své jednání. Valovi s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník.

n) dbát na včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči Valovi s.r.o. nebo dodavatelům služeb dle těchto podmínek, veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně při jejich zjištění a neprodleně informovat Valovi s.r.o. telefonicky postupem dle čl. 10 těchto podmínek, poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou

o) v případě odstoupení od Smlouvy je zákazník povinen oznámit toto odstoupení písemně Valovi s.r.o. a uhradit odstupné podle těchto podmínek, pokud na ně Valovi s.r.o. vznikl nárok.

p) Veškeré náklady a škody, které vzniknou z nedodržení výše uvedených předpisů v čl. 5.2. nese zákazník ke své tíži.

5.3. K povinnostem zákazníka – právnické osoby dále patří:

a) obeznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, jakož i se všemi dalšími informacemi, které od Valovi s.r.o. obdrží, především je pak informovat o rozsahu a kvalitě sjednaných služeb

b) zajistit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník

c) odevzdat Valovi s.r.o předem jmenný seznam účastníků, u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod dle bodu 5.2. písm.6. Práva a povinnosti Valovi s.r.o.
6.1. Valovi s.r.o. je oprávněna:

a) změnit podmínky sjednaných služeb za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách

b) odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách

c) neposkytnout zákazníkovi finanční náhradu, pokud zákazník z vlastní viny nečerpá sjednané služby

6.2. Valovi s.r.o. je povinna:

a) řádně a pravdivě informovat klienta o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Valovi s.r.o. známy a poskytnout zákazníkovi sjednané služby dle uzavřené Smlouvy

b) není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb

c) po obdržení úhrady zálohy nebo celkové ceny (v případě, že klient hradí 100 % ceny Valovi s.r.o.) za služby uvedené ve smlouvě zaslat zákazníkovi poštou nebo e-mailem veškeré informace a podklady, které jsou nezbytné pro čerpání sjednaných služeb

7. Zrušení a změny sjednaných služeb
7.1. Zrušení dohodnutých služeb a) Valovi s.r.o. je oprávněna zrušit jednotlivé služby, pokud z vážných důvodů, které nemohla ovlivnit, nemůže dodržet podmínky Smlouvy, např. v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní agentuře požadovat.

b) v případě, že Valovi s.r.o jednotlivé služby podle písm. a) a b) tohoto odstavce zruší, zákazník má právo vyžadovat od Valovi s.r.o., aby mu na základě nové Smlouvy poskytla jiné služby nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li Valovi s.r.o. takové služby nabídnout. Pokud nedojde v takovém případě k uzavření nové Smlouvy, je Valovi s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi celou částku, kterou obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Valovi s.r.o. odstupné. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy. Je-li cena nových služeb nižší než již uskutečněné platby, vzniká Valovi s.r.o povinnost takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit, je-li naopak cena nových služeb vyšší než již uskutečněné platby, zákazník je povinen vzniklý rozdíl Valovi s.r.o. doplatit.

c) Jestliže po zahájení nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, Valovi s.r.o. neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu Smlouvou zavázala, je Valovi s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel sjednaných služeb. Pokud nelze čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je Valovi s.r.o. povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je Valovi s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

d) Valovi s.r.o. není odpovědna za nesplnění svých závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem či třetí osobou, která není spojená s poskytováním služeb, pokud tuto skutečnost nebylo možno předpokládat, nebo byla nevyhnutelná.

7.2. Změny sjednaných služeb

a) Změny a odchylky sjednaných služeb Valovi s.r.o. od dohodnutého obsahu Smlouvy jsou v případě objektivních důvodů přípustné..

b) Pokud nastanou okolnosti, které Valovi s.r.o. brání poskytnout služby cestovního ruchu dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak před zahájením čerpání služeb změnit podmínky Smlouvy, je povinna takové změny neprodleně oznámit zákazníkovi a navrhnout změnu Smlouvy. Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinna v návrhu změny Smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od Smlouvy odstoupí.

b 1) Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy od Smlouvy neodstoupí má se za to, že s její změnou souhlasí.

b 2) V případě, že změna Smlouvy vede i k navýšení ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit Valovi s.r.o. rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od podpisu návrhu na změnu Smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit Valovi s.r.o. rozdíl v ceně služeb má Valovi s.r.o. právo od Smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo Valovi s.r.o. na náhradu škody.

V případě, že změna Smlouvy vede ke snížení ceny služeb, je Valovi s.r.o. povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.

c) V případě, že zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy od Smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu Valovi s.r.o. na základě nové Smlouvy poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li Valovi s.r.o. takové služby nabídnout. Nedojde- li v takovém případě k uzavření nové Smlouvy, je Valovi s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb cestovního ruchu podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Valovi s.r.o. odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je Valovi s.r.o. povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

d) Před zahájením čerpání služeb může zákazník oznámit změnu v osobě čerpající objednané služby dle čl. 5. bodu 5.1 e, tuto skutečnost je povinen písemně oznámit Valovi s.r.o. a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou a splňuje podmínky čerpání služeb (pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě nebo katalogu). Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, jež dle smlouvy využívala speciální nabídku např. „dítě zdarma“ po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána na konkrétní osoby uvedené ve Smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn., že nový zákazník vstupující do práv ze Smlouvy je v tomto případě povinen doplatit před zahájením čerpání služeb cenu služeb a stanovený poplatek za překnihování.

e) Jestliže zákazník požaduje provedení změny v objednaných službách (změnu termínu, počtu osob, způsobu platby apod.), musí tento záměr oznámit Valovi s.r.o. písemně nebo e-mailem. Za každou změnu služeb po vystavení výzvy k úhradě je zákazník povinen uhradit Valovi s.r.o. manipulační poplatek ve výši 1.000,- Kč (platí pro změny uskutečněné nejméně 30 dní před nástupem), změny 29 dní až 1 den před nástupem jsou za poplatek 2.000,- Kč. Za jednu službu se považuje i více změn služeb (např. změna termínu a počtu osob) učiněných jedním návrhem na změnu služeb. Změna služeb se považuje za odsouhlasenou teprve v případě, že změnu potvrdí Valovi s.r.o. zákazníkovi písemně nebo e-mailem a zákazník uhradí manipulační poplatek za změnu (je-li zákazník povinen tento manipulační poplatek platit).

f) Zrušení některé z objednaných ubytovacích jednotek a snížení počtu ubytovacích jednotek či změna objektu se považuje za odstoupení od Smlouvy

g) Pokud se zákazník nedostaví na místo čerpání služeb (místo ubytování) má Valovi s.r.o nárok na plnou úhradu ceny služeb.

8. Další ujednání
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah služeb sjednaných uzavřenou Smlouvou a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní agentury Valovi s.r.o.

8.1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na Smlouvě, odvozený z nabídky na webových stránkách Valovi s.r.o. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec této nabídky musí být taxativně uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku a uhrazeny před jejich poskytnutím.

8.2. Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu daného ubytování na webových stránkách Valovi s.r.o. a ubytování je vždy zajišťováno pouze pro počet osob sjednaných ve Smlouvě (bez ohledu na kapacitu rezervované ubytovací jednotky) a uvedených ve voucheru (potvrzení o rezervaci). Pokud bude zákazník na místě požadovat oproti uzavřené Smlouvě ubytování v objektu pro více osob nebo zvíře, je majitel objektu nebo jím pověřená osoba oprávněna odmítnout osoby navíc či zvíře nebo je ubytovat v objektu za příplatek.

8.3. Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 10 hodin (není li uvedeno jinak). Časný příjezd či pozdní odjezd nejsou důvodem k delšímu používání pokoje.

8.4. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. Tento hluk však nemá vliv na kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.

8.5. Valovi s.r.o. neodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Pláže jsou veřejné a přístupné i místnímu, pro naše představy často hlučnému, obyvatelstvu.

8.6. Valovi s.r.o. zajišťuje pouze ubytování domácích mazlíčků v apartmánech, u kterých je to na internetových stránkách uvedeno a současně nezodpovídá za možnost vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži.

8.7. Zákazník a další účastníci pobytu jsou povinni respektovat zákonné předpisy navštíveného státu, dodržovat domácí řád a noční klid. Pokud hosté nerespektují ustanovení domácího řádu, mohou být majitelem objektu bez náhrady vykázáni z apartmánu. Valovi s.r.o v tomto případě nenese vůči zákazníkovi žádnou zodpovědnost.

8.8. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a s tím spojené existence rozličité fauny je logickým důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu. Přes intenzivní snahy majitelů objektu se může hmyz vyskytnout i v prostorách ubytovacího zařízení. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem nebo o ní informovat zaměstnance Valovi s.r.o. Po skončení čerpání služeb je eventualita nápravy i jakékoliv náhrady vyloučena.

8.9. Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu na webových stránkách Valovi s.r.o. Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat však cestovní kancelář Valovi s.r.o. není schopna zaručit stoprocentní přesnost všech informací uvedených na serveru www.ivalovi.com. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží ve Smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní agenturou.

9. Odstoupení od smlouvy a odstupné
9.1. Valovi s.r.o. může odstoupit před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu od uzavřené Smlouvy se zákazníkem v těchto případech:

a) pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení služeb oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením čerpání služeb.

b) z důvodu porušení Smlouvy zákazníkem. Pokud Valovi s.r.o. odstoupí od smlouvy z důvodu chování zákazníka proti dobrým mravům, např. tím, že zákazník ohrožuje život a zdraví své případně ostatních zákazníků či pracovníků Valovi s.r.o., hrubým způsobem vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, pak zákazník nemá nárok na vrácení adekvátní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen uhradit Valovi s.r.o. veškeré více náklady, které Valovi s.r.o. či poskytovateli ubytování vznikly.

9.2. Zákazník může odstoupit před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu od uzavřené Smlouvy za těchto podmínek:

a) kdykoliv bez udání důvodu

b) v případě, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou Valovi s.r.o. z objektivních důvodů. Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy z důvodu, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou Valovi s.r.o. z objektivních důvodů, má právo požadovat, aby mu Valovi s.r.o. nabídla na základě nové Smlouvy jiné služby v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, v případě, že Valovi s.r.o. má možnost takové služby zákazníkovi nabídnout. Nedojde-li k uzavření takové nové Smlouvy, je Valovi s.r.o. povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil Valovi s.r.o...

c) V případě, že důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy není porušení povinností Valovi s.r.o vymezené uzavřenou Smlouvou nebo pokud Valovi s.r.o. odstoupí od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit Valovi s.r.o. odstupné ve výši stanovené v článku 9. bod 9.3.

d) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy porušení povinností Valovi s.r.o stanovené Smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové Smlouvy dle bodu 9.2. písm. b) tohoto článku, je Valovi s.r.o povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné.

e) Nenastoupí-li zákazník do sjednaného ubytování, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od Smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. 5 bod 5.2. písm. h) a i), je povinen uhradit 100% předem stanovené celkové ceny.

f) z jakýchkoliv jiných důvodů. V případě, že zákazník odstoupí od Smlouvy v ostatních případech, je povinen uhradit Valovi s.r.o stanovené odstupné dle čl.9.3. těchto podmínek.

Odstoupení od Smlouvy zákazníkem nebo Valovi s.r.o. musí být učiněno písemně, dopisem nebo e-mailem, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení písemného odstoupení druhé straně, a to zejména dnem sepsání záznamu příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil, nebo na adresu sídla cestovní kanceláře Valovi s.r.o. g) Valovi s.r.o. je oprávněna odečíst zákazníkovi odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

h) Při výpočtu odstupného se pro určení počtu dnů do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od Smlouvy. Do stanoveného počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušný pobyt apod.

i) Výše konkrétního odstupného (stornopoplatku) je klientovi sdělena po ověření na centrále Valovi s.r.o

9.3. Odstupné (stornopoplatky)

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, nebo odstoupí-li Valovi s.r.o. od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit Valovi s.r.o. odstupné v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, z celkové ceny ve výši:

a) při odstoupení od Smlouvy více než 90 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 25 % z celkové ceny ve Smlouvě.

b) při odstoupení od Smlouvy 89 - 60 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z celkové ceny ve Smlouvě.

c) při odstoupení od Smlouvy 59 - 30 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny ve Smlouvě.

d) při odstoupení od smlouvy 29 - 14 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z celkové ceny ve Smlouvě.

e) při odstoupení od smlouvy 13 – 7 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny ve Smlouvě.

f) při odstoupení od smlouvy 6 a méně dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve Smlouvě.

9.4. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Valovi s.r.o. a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb..

10. Reklamace služeb a odpovědnost za škody
10.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb neodpovídá popisu na webových stránkách Valovi s.r.o. nebo je objektivně nižší kvality, než bylo sjednáno ve Smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné smluvní podmínky blíže upravující smluvní ujednání, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup při vyřizování reklamace a rozhodnutí o vyřízení reklamace upravuje Reklamační řád Valovi s.r.o., který je nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek, který je zákazníkům k dispozici na internetových stránkách Valovi s.r.o. na www.ivalovi.com/reklamacni_rad.php i u třetí osoby, která uzavření Smlouvy zprostředkovala.

10.2. Zákazník je povinen při zjištění jakýchkoliv nedostatků poskytovaných služeb nebo při vzniku škody zákazníkovi spojené s čerpáním služeb upozornit na tyto nedostatky bez zbytečného odkladu majitele objektu nebo osobu jím pověřenou. V případě, že tato osoba nezajistí nápravu, je zákazník povinen neprodleně o vzniklé situaci telefonicky informovat Valovi s.r.o. Valovi s.r.o. učiní patřičné kroky směřující ke sjednání nápravy, případně zajištění náhradního ubytování v nejbližším odpovídajícím objektu.

10.3. Doporučujeme zákazníkovi uplatnit reklamaci včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Pokud je reklamace uplatněna přímo na místě, je možné odstranění vad okamžitě, zatímco s odstupem času je ztížena průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést např. ústně nebo písemně, nejpozději však do 3 měsíců od skončení čerpání služeb, není-li v právních předpisech pro jejich uplatnění stanovena lhůta jiná.

10.4. Valovi s.r.o. je povinna přijmout reklamaci v sídle nebo místě podnikání, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného cestovní agenturou pověřeného pracovníka Valovi s.r.o. Povinností Valovi s.r.o. je vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.5. Valovi s.r.o. je oprávněna při vyřizování reklamace v místě čerpání služeb řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání (Smlouva) a podléhají zpoplatnění. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání (cestovní smlouva) a podléhají zpoplatnění.

10.6. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, především se doporučuje podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod.

10.7. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak Valovi s.r.o. poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s cestovní kanceláří od Smlouvy odstoupit.

10.8. Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení.

10.9. Valovi s.r.o. nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě či u jiné organizace. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé, apod.) Valovi s.r.o. je od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace vůči zákazníkovi zcela osvobozena.

10.10. Je-li poskytnutí služeb zprostředkováno externím prodejcem, je tříměsíční lhůta dle předchozího odstavce zachována i v případě, že zákazník ve lhůtě reklamoval u tohoto externího prodejce.

11. Pojištění
11.1. Zákazníkům doporučujeme sjednat si individuální pojištění pro případ onemocnění v zahraničí a úhrady léčebných výloh u kterékoliv pojišťovny.

11.2. Zákazník může rovněž uzavřít pojištění pro případ jeho odstoupení od Smlouvy (tj. pojištění storna).

12. Zpracování osobních údajů zákazníků
12.1. CA zpracovává osobní údaje zákazníka, které poskytl či poskytne v rámci jednání o Smlouvě nebo nezávazné rezervace na webových stránkách CA.

12.2. Zákazník není povinen dle žádného právního předpisu poskytnout CA své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna Smlouva.

12.3. Zákazník podpisem Smlouvy či provedením nezávazné rezervace přes webové stránky uděluje souhlas CA, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka uvedených ve Smlouvě či rezervaci v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefon, e-mail, pro potřeby CA nebo jejich externích prodejců, a to za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi buď písemně, nebo elektronickou poštou. Informace o e-mailové adrese může CA shromažďovat a zpracovávat rovněž pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění.

12.4. Poskytnuté osobní údaje v rozsahu dle odst. 12.3. je CA nebo jí pověřený zpracovatel oprávněn dle § 6 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. zpracovávat a shromažďovat po dobu 5 let. Po této době je CA povinna poskytnuté osobní údaje zlikvidovat.

12.5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, rovněž prohlašuje, že je zmocněn a vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Valovi s.r.o. také osobní údaje třetích osob ve smlouvě za účelem uvedeném v odst. 12.7. a v rozsahu podle odst. 12.3.

12.6. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu dle odst. 12.3. tohoto článku budou zpracovávány CA i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

12.7. Osobní údaje zákazníka bude CA zpracovávat k následujícím účelům:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o Smlouvě či její změně a plnění Smlouvy;

b) ochraně práv a právem chráněných zájmů CA;

c) k dodržení právní povinnosti CA stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost CA uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty);

d) k marketingovým a obchodním účelům.

12.8. Pro marketingové a obchodní účely podle článku 12.7(d) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a email zákazníka.

12.9. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a) k účelu podle článku 12.7 a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné Smlouvy (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);

b) k účelu podle článku 12.7(b) budou osobní údaje zpracovávány do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné Smlouvy (nebo jejího zániku z jiného důvodu); a v případě, že zákazník v uvedené době zahájí proti CA soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c) k účelu podle článku 12.7(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti CA;

d) k účelu podle článku 12.7(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

12.10. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 12.7 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

12.11. Za účelem uvedeným v článku 12.7(a) mohou být osobní údaje zákazníka v rozsahu dle článku 12.3. zpřístupněny zaměstnancům CA a třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;

b) poskytovatel dopravních služeb;

c) pojišťovna spolupracující s CA, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovního pojištění;

d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

12.12. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CA uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci CA.

12.13. Valovi s.r.o. vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

12.14. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb.

12.15. Zákazník má právo požádat CA o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@ivalovi.com .

12.16. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CA provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat CA o vysvětlení, nebo požadovat, aby CA odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, CA neprodleně odstraní závadný stav.

12.17. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Valovi s.r.o. dle cit. zákona č. 480/2004 Sb.

12.18. Při zpracování poskytnutých osobních údajů je Valovi s.r.o. povinna dbát, aby zákazník ani osoby, jejichž osobní údaje zákazník C poskytl, neutrpěly újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu osobních údajů před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 08.06.2021 a nahrazují Všeobecné smluvní podmínky CA ze dne 25.05.2018.

13.2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané se zákazníkem. Jsou volně k dispozici na webových stránkách www.ivalovi.com.

13.3. Veškeré informace a pokyny obsažené na serveru www.ivalovi.com o službách, cenách a cestovních podmínkách, které tvoří závazný obsah těchto Všeobecných smluvních podmínek, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným CA Valovi s.r.o. Cestovní agentura si však vyhrazuje právo aktualizace a změn.

13.4. Aktuální informace známé Valovi s.r.o. jsou uvedeny na internetových stránkách www. ivalovi.com.

13.5. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny služby poskytované cestovní agenturou Valovi s.r.o. Jsou-li ve Smlouvě sjednány podmínky odlišně od ustanovení všeobecných podmínek, pak platí ujednání uvedená ve Smlouvě.

13.6. Zákazníci potvrzují podpisem smluv, že jsou jim Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

Přejeme Vám šťastný výběr z naší nabídky a příjemné, ničím nerušené prožití dovolené a spousty nezapomenutelných zážitků.
case "LM": $LM[$il]=$radek['l_text']; break; case "PM": $PM[$il]=$radek['l_text']; break; case "HS": $HS[$il]=$radek['l_text']; break; } } mysqli_free_result($objekt_vysledku); // messages $objekt_vysledku = mysqli_query($db_spojeni, 'SELECT * FROM t_messages WHERE (t_messages.Str="HS" or t_messages.Str="HM" or t_messages.Str="LM" or t_messages.Str="PM") and t_messages.lang="'.$lang.'" '); while ($radek = mysqli_fetch_array($objekt_vysledku)) { $il=$radek['message']; $Str=$radek['Str']; switch ($Str) { case "HM": $MHM[$il]=$radek['m_text']; break; case "LM": $MLM[$il]=$radek['m_text']; break; case "PM": $MPM[$il]=$radek['m_text']; break; case "HS": $MHS[$il]=$radek['m_text']; break; } } mysqli_free_result($objekt_vysledku); ?>
Příjezd:

Odjezd:

Počet osob v apartmánu (1):
Počet osob v apartmánu (2):
Počet osob v apartmánu (3):
Počet osob v apartmánu (4):
Středisko:

Jméno objektu:

Klimatizace

Internet

Domácí mazlíček


CHORVATSKO 2018 - CHORVATSKO APARTMÁNY - UBYTOVÁNÍ V CHORVATSKU


Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Valovi s.r.o.
(dále jen "Všeobecné smluvní podmínky")

1. Úvodní ustanovení
1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny pobyty, služby cestovního ruchu a zájezdy sjednané u cestovní kanceláře Valovi s.r.o., se sídlem Teyschlova 1118/1, Brno, PSČ 635 00, IČ 29357802, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 74924 (dále jen jako "CK Valovi s.r.o.")

1.2. Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu nebo Smlouvy o zájezdu, dále jen Smlouva, uzavřené mezi zákazníkem a CK Valovi s.r.o.

1.3. CK Valovi s.r.o. má platné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře ve smyslu z.č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění. Doklad o tomto pojištění CK je k nahlédnutí na webových stránkách CK Valovi s.r.o. Kopie dokladu o pojištění CK dle z. č. 159/1999 Sb. je zasílána e-mailem zákazníkovi spolu s návrhem smlouvy.

2. Předmět smluvního vztahu
2.1. Předmětem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a povinnosti smluvních stran upravovány těmito Všeobecnými smluvními podmínkami jsou:

a) ubytovací služby v ČR i zahraničí, resp. zprostředkování ubytování v tuzemsku i zahraničí.

b) stravovací, dopravní a jiné služby cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí, které zajišťuje CK Valovi s.r.o. svým zákazníkům zprostředkováním u jiných dodavatelů.

c) kombinace služeb cestovního ruchu, tj. předem sestavené, nabízené a CK Valovi s.r.o. prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za konečnou cenu, která splňuje znaky zájezdu (§ 2522 OZ).

3. Smluvní vztah
3.1. Smluvní strany (účastníci smluvního vztahu) jsou:
a) CK Valovi s.r.o. která do smluvního vztahu vstupuje přímo prostřednictvím internetového serveru www.ivalovi.com nebo zprostředkovaně prostřednictvím obchodních zástupců, kteří s CK Valovi s.r.o. uzavřeli smlouvu o obchodním zastoupení (dále jen "externí prodejci" nebo "externí prodejní místa") a
b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen "zákazník"),

3.2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Valovi s.r.o. s předmětem dle článku 2.1. vzniká uzavřením a podepsáním Smlouvy zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), případně jeho zákonným zástupcem, nebo zástupcem na základě předložené plné moci, jejím potvrzením ze strany CK Valovi s.r.o. (vlastní či externí prodejní místa) a úhrady zálohy zákazníkem CK dle podmínek uvedených ve Smlouvě. Není-li ze strany zákazníka uhrazena záloha dle podmínek uvedených ve Smlouvě, tak tato smlouva nevzniká. V případě zprostředkování služeb prostřednictvím externího prodejce, smluvní vztah vzniká v okamžiku oboustranného podpisu smlouvy smluvními stranami (zákazník, externí prodejce). Obsah Smlouvy je určen touto Smlouvou, dále Všeobecnými smluvními podmínkami, které jsou zveřejněny též na http://www.ivalovi.com/, příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě) jako nedílná součást.

3.3. Zákazník při objednávání zájezdu/pobytu, pořádaného CK Valovi s.r.o., zákazník na webových stránkách www.ivalovi.com provede rezervaci jím vybraného zájezdu/pobytu. Pro odeslání rezervačního formuláře je zákazník povinen potvrdit a zatrhnout na webových stránkách CK Valovi s.r.o. políčko s textem "Souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami CK Valovi s.r.o.". Tímto označením zákazník stvrzuje, že se s těmito podmínkami předem seznámil, respektuje je a souhlasí s nimi. Na základě vyplnění rezervačního formuláře a provedení příslušných kroků, je prostřednictvím systému rezervace odeslána do CK Valovi s.r.o. CK zákazníka na základě odeslané poptávky kontaktuje a potvrdí mu, zdali je možné pro něj tento zájezd/pobyt rezervovat, a v případě, že zákazník potvrdí rezervaci jako závaznou, je zákazníkovi zaslán návrh Smlouvy a odeslány podklady pro zaplacení zálohy. Smlouvu o zájezdu pak zákazník podepíše a následně ji předá nebo zašle emailem naskenovanou do CK.

3.4. Jelikož se nabídka zájezdů/pobytů se připravuje ve velkém časovém předstihu, vyhrazuje si CK Valovi s.r.o. právo oznámit, před uzavřením Smlouvy, změny údajů uvedených na internetových stránkách www.ivalovi.com. V takovém případě, kdy se údaje na Smlouvě a na internetových stránkách odlišují, jsou závazné údaje, uvedené na Smlouvě.

3.5. Smluvní vztah mezi CK Valovi s.r.o. a zákazníkem se řídí Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, platnými právními předpisy, především příslušnými ustanoveními z. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, z. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, dále jen OZ.

3.6. Zákazník předáním podepsané Smlouvy stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem Smlouvy, tedy s hlavními charakteristikami služeb poskytovaných CK Valovi s.r.o., souhlasí s ní a současně tímto podpisem potvrzuje, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a tudíž přijímá všeobecné smluvní podmínky a souhlasí s nimi. Uzavřením Smlouvy s CK Valovi s.r.o. zákazník potvrzuje, a to i za osoby, které s ním mají čerpat sjednané služby, že mu nejsou známa žádná zdravotní či jiná omezení, která by účastníkům bránila v účasti na sjednaných službách, případně by vyžadovala v průběhu čerpání služeb zvláštní péči, nebo na které by měl zákazník CK upozornit.

3.7. CK Valovi s.r.o. se potvrzením a podpisem Smlouvy zákazníka zavazuje zajistit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

3.8. Právo čerpání objednaných služeb zákazníkem či právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká na základě úhrady zálohové částky na účet CK Valovi s.r.o.

3.9. Povinnost závazné rezervace objednaných služeb (zájezdu) ze strany CK Valovi s.r.o. vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a obdržením zálohy na účet CK Valovi s.r.o.

3.10. V případě, kdy zákazník CK Valovi s.r.o. neuhradí v termínu uvedeném Ve výzvě k úhradě zálohovou částku uvedenou v této výzvě k úhradě nebo je zákazníkem odsouhlasený návrh předložené Smlouvy doručen CK Valovi s.r.o. až po vyznačené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, má CK za to, že zákazník již nemá o předmětné služby zájem a je oprávněna předmětné služby či zájezd nabídnout jinému zájemci. V případě, že je Smlouva ze strany zákazníka vyplněna neúplně anebo v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, je toto akceptování Smlouvy ze strany zákazníka neúčinné a CK Valovi s.r.o. je oprávněna prodat předmětné služby či zájezd jinému zájemci.

4. Cenové a platební podmínky
4.1. CK Valovi s.r.o. má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním. Smluvní ceny služeb jsou cenami sjednanými mezi CK Valovi s.r.o. a zákazníkem. Cena za objednané služby je vždy uvedena ve Smlouvě.

4.2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán takto:

a) zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit CK Valovi s.r.o. zálohu na úhradu ceny služeb ve výši uvedené vždy na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky v odstavci Kalkulace ceny za ubytování/ objednávka ubytování v termínu uvedeném ve Výzvě k úhradě. Záloha na úhradu služeb je počítána z celkové ceny. Doplatek ceny hradí zákazník na místě majiteli objektu v cílové destinaci v eurech. Tato částka je rovněž uvedena na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky v odstavci Kalkulace ceny za ubytování/ objednávka ubytování a současně také ve Smlouvě a rovněž také ve voucheru (potvrzení o rezervaci), které od CK Valovi s.r.o. obdrží po zaplacení zálohy a doručení řádně vyplněné a podepsané Smlouvy na adresu CK.

b) Při objednání ubytování v objektech, u kterých je nutno uhradit CK Valovi s.r.o. celkovou cenu pobytu, je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny. Zbývajících 50% z celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 40 dnů před termínem nástupu na pobyt. Při potvrzení objednávky podané zákazníkem ve lhůtě kratší než 40 dnů před realizací služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny.

c) Při objednání ubytování ve vybraných objektech je nutno uhradit CK Valovi s.r.o. celkovou cenu pobytu do 24 hodin od objednání pobytu. Tato varianta je rovněž uvedena na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky v odstavci Kalkulace ceny za ubytování/ objednávka ubytování a současně také ve Smlouvě a rovněž také ve voucheru (potvrzení o rezervaci), které od CK Valovi s.r.o. obdrží po zaplacení zálohy a doručení řádně vyplněné a podepsané Smlouvy na adresu CK.

4.3. Poplatky (klimatizace, internet, poplatek za psa aj.), které jsou zahrnuty v ceně, jsou uvedeny na webových stránkách v popisu služeb jednotlivých objektů. Cen uvedená v ceníku u dané ubytovací jednotky zahrnuje ubytování. Strava a ostatní služby jsou zahrnuty v ceně pobytu pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno ve smlouvě. Poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně pobytu je zákazník povinen uhradit po příjezdu na místo ubytovateli. Pokud není pobytová taxa zahrnuta v ceně pobytu a je nutno ji hradit zvlášť až v místě ubytování po příjezdu, je tato informace zřetelně uvedena vždy u příslušné ubytovací jednotky na webových stránkách CK v ceníku služeb ihned pod cenou za ubytování.

4.4. Po obdržení platby a podepsaného návrhu Smlouvy zákazníkem, který jej podepsaný zašle v jednom vyhotovení a to buď poštou nebo naskenovaný e-mailem, CK zašle zákazníkovi spolu s voucherem (potvrzením rezervace).

4.5. Zákazník je povinen provádět úhradu ceny služeb pod variabilním symbolem uvedeným ve Výzvě k úhradě. Jakákoliv platba dle objednávky služeb cestovního ruchu či cestovní Smlouvy je považována za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK Valovi s.r.o. vedený u příslušného peněžního ústavu, na účet externího prodejce, nebo uhrazena v hotovosti či platební kartou.

4.6. V případě nedodržení termínu úhrady ceny služeb ve výši uvedené ve výzvě k úhradě zákazníkem je CK Valovi s.r.o. oprávněna od Smlouvy odstoupit bez dalšího upozorňování. Zákazník je povinen v takovém případě uhradit CK náklady spojené se zrušením pobytu a odstupné dle těchto všeobecných smluvních podmínek viz článek 9 těchto podmínek.

4.7. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny objednaných služeb.

4.8. a) CK Valovi s.r.o. je oprávněna zvýšit cenu zájezdu z důvodů stanovených v odstavci 4.8.b), je li to ve Smlouvě ujednáno společně s přesně určeným způsobem výpočtu zvýšení ceny.

b) Cenu zájezdu může CK Valovi s.r.o. zvýšit, zvýší-li se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, cena za dopravu včetně cen pohonných hmot či platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu.

4.9. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Odešle li CK Valovi s.r.o. oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

4.10. Pokud se jedná o provizní prodej smluvních partnerů CK Valovi s.r.o., jsou závazné platební podmínky definované smlouvou o provizním prodeji uzavřenou CK Valovi s.r.o., a příslušným externím prodejcem.

5. Práva a povinnosti zákazníka
5.1. K základním právům zákazníka patří: a) právo na řádné poskytnutí sjednaných služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře CK Valovi s.r.o. v e smyslu ustanovení §852a a násl. občanského zákoníku zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

b) právo vyžadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, jež se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených služeb, a které jsou CK Valovi s.r.o. známy.

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny.

d) právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v článku 9.

e) právo oznámit písemně cestovní kanceláři CK Valovi s.r.o, že namísto něho bude sjednané služby čerpat jiná osoba či změnu v osobě účastníka zájezdu v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou a současně splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu, dále jen „překnihování“. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny sjednaných služeb či zájezdu a poplatků spojených s překnihováním dle bodu 5.2 písm. f a to vše před zahájením zájezdu či čerpání sjednaných služeb.

f) právo na reklamaci poskytovaných služeb a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem dle ustanovení čl. 10.

g) právo na ochranu osobních údajů, které jsou obsahem Smlouvy a dalších dokumentů, před nepovolanými osobami.

h) u zájezdů: nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu právo na podrobné písemné poskytnutí dalších informací o veškerých skutečnostech důležitých pro zákazníka a které jsou CK Valovi s.r.o. známy, v případě, že již nejsou zahrnuty ve Smlouvě nebo katalogu, který zákazník obdržel. Poskytnutím informací se rozumí jejich zpřístupnění na webových stránkách CK Valovi s.r.o. či zaslání takových informací zákazníkovi formou písemného vyrozumění či e-mailovou zprávou. Za den poskytnutí informací se považuje den odeslání těchto informací na adresu či e-mailovou adresu, jíž zákazník dal CK Valovi s.r.o. k dispozici.

i) u zájezdů: právo obdržet spolu se Smlouvou také doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

5.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout cestovní kanceláři CK Valovi s.r.o. součinnost, potřebnou pro řádné zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě vyplnit údaje ve Smlouvě a předložit CK Valovi s.r.o. další doklady požadované pro zajištění objednaných služeb či zájezdu

b) u osob mladších 15 let zabezpečit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu čerpání služeb či zájezdu, obdobně osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči

c) mít souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let čerpá služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce

d) bez zbytečného prodlení oznámit CK Valovi s.r.o. své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb

e) zaplatit CK Valovi s.r.o. dle uzavřené smlouvy sjednanou cenu za objednané služby či zájezd v souladu s ustanoveními čl. 4.

f) pokud zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě čerpající objednané služby či účastníka zájezdu dle čl. 5. bodu 5.1 e, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit CK Valovi s.r.o. a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou a splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdu (pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě nebo katalogu). Pro případ změny v osobě čerpající objednané služby či účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, min. však administrativní poplatek ve výši 500 Kč na osobu.

g) nahlásit všechny spolucestující a to i děti i v případě, pokud nehradí náklady za jejich pobyt

h) převzít od CK Valovi s.r.o. doklady potřebné pro následné čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (počátku čerpání služeb, srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si překontrolovat, zda jsou všechny zaplacené služby uvedené ve voucheru (potvrzení rezervace)

i) ihned po příjezdu na místo čerpání služeb (místo ubytování) předložit majiteli objektu nebo osobě jím pověřené voucher (potvrzení rezervace) ke kontrole a uhradit doplatek za sjednané s lužby (ubytování) včetně příplatků v něm uvedených na základě Smlouvy.

j) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či CK Valovi s.r.o. a uhradit případnou škodu, kterou svým jednáním způsobil

k) v případě čerpání služeb v zahraničí, je zákazník povinen vybavit se platnými cestovními doklady a dalšími náležitostmi požadovanými pro vstup do příslušných zemí, pobyt, případně tranzit (vízum, doklad o zdravotním pojištění, vakcinaci apod. pokud je vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů země, do nichž cestují a obstarat si veškeré požadované cestovní doklady bez součinnosti CK Valovi s.r.o. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz)

l) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu. Zákazník je plně odpovědný za své jednání. CK Valovi s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník

m) dbát na včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči CK nebo dodavatelům služeb dle těchto podmínek, veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně při jejich zjištění a neprodleně informovat CK telefonicky postupem dle čl. 10 těchto podmínek, poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou

n) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen oznámit toto odstoupení písemně CK Valovi s.r.o. a uhradit odstupné podle těchto podmínek, pokud na ně CK Valovi s.r.o. vznikl nárok.

o) Veškeré náklady a škody, které vzniknou z nedodržení výše uvedených předpisů v čl. 5.2. nese zákazník ke své tíži.

5.3. K povinnostem zákazníka – právnické osoby dále patří:

a) obeznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, jakož i se všemi dalšími informacemi, které od CK Valovi s.r.o. obdrží, především je pak informovat o rozsahu a kvalitě sjednaných služeb

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku 6.2 písm. c.

c) zajistit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník

d) v případě zájezdu určit vedoucího skupiny pokud není dle dohody s CK Valovi s.r.o. zajištěn doprovod průvodcem CK Valovi s.r.o. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu služeb atd.

e) odevzdat CK Valovi s.r.o. předem jmenný seznam účastníků, u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod dle bodu 5.2. písm. b).

6. Práva a povinnosti CK Valovi s.r.o.
6.1. CK Valovi s.r.o. je oprávněna:

a) změnit podmínky sjednaných služeb za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách

b) odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách

c) neposkytnout zákazníkovi finanční náhradu, pokud zákazník z vlastní viny nečerpá sjednané služby

6.2. CK Valovi s.r.o. je povinna:

a) řádně a pravdivě informovat klienta o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK Valovi s.r.o. známy a poskytnout zákazníkovi sjednané služby dle uzavřené Smlouvy

b) není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb

c) v případě zájezdu je CK Valovi s.r.o. povinna mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb., na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž CK Valovi s.r.o. uzavřela Smlouvu, právo na plnění v případě pojistné události. CK Valovi s.r.o. je povinna v těchto případech předat zákazníkovi spolu se Smlouvou doklad pojišťovny o tomto pojištění. Převzetí tohoto dokladu zákazník stvrzuje podpisem Smlouvy.

d) po obdržení úhrady zálohy nebo celkové ceny (v případě, že klient hradí 100 % ceny CK Valovi s.r.o.) za služby uvedené ve smlouvě zaslat zákazníkovi poštou nebo e-mailem veškeré informace a podklady, které jsou nezbytné pro čerpání sjednaných služeb

7. Zrušení a změny sjednaných služeb
7.1. Zrušení dohodnutých služeb a) CK Valovi s.r.o. je oprávněna zrušit zájezd či jednotlivé služby, pokud z vážných důvodů, které nemohla ovlivnit, nemůže dodržet podmínky Smlouvy, např. v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní kanceláři požadovat. V tomto případě a v případě zrušení zájezdu dle ustanovení pod písm. b) a d) se CK Valovi může zprostit odpovědnosti za škodu, jakož i povinnosti zaplacení pokuty dle písm. d) tohoto odstavce.

b) CK Valovi s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od Smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. Cestovní kancelář je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd, nejpozději však 21 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je cestovní kancelář povinna o zrušení zájezdu písemně informovat zákazníka.

c) Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

d) v případě, že CK Valovi zájezd či jednotlivé služby podle písm. a) a b) tohoto odstavce zruší, zákazník má právo vyžadovat od CK Valovi s.r.o., aby mu na základě nové Smlouvy poskytla jiný zájezd či služby nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li CK Valovi takový zájezd či služby nabídnout. Pokud nedojde v takovém případě k uzavření nové Smlouvy, je CK Valovi povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi celou částku, kterou obdržela na úhradu ceny zájezdu či služeb podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK Valovi s.r.o. odstupné. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy. Je-li cena nového zájezdu či služeb nižší než již uskutečněné platby, vzniká CK Valovi s.r.o povinnost takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit, je-li naopak cena nového zájezdu či služeb vyšší než již uskutečněné platby, zákazník je povinen vzniklý rozdíl CK Valovi s.r.o. doplatit.

e) Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, CK Valovi s.r.o. neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu Smlouvou zavázala, je CK Valovi s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je CK Valovi s.r.o. povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CK Valovi s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

f) CK Valovi s.r.o. není odpovědna za nesplnění svých závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem či třetí osobou, která není spojená s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možno předpokládat, nebo byla nevyhnutelná.

7.2. Změny sjednaných služeb

a) Změny a odchylky sjednaných služeb CK Valovi s.r.o. od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v případě objektivních důvodů přípustné.

b) V případě, že změna Smlouvy vede i k navýšení ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit CK Valovi s.r.o. rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od podpisu návrhu na změnu Smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CK Valovi s.r.o. rozdíl v ceně služeb má CK Valovi s.r.o. právo od Smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK Valovi s.r.o. na náhradu škody.

b 1) Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy od Smlouvy neodstoupí má se za to, že s její změnou souhlasí.

b 2) V případě, že změna smlouvy vede i k navýšení ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit CK Valovi s.r.o. rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od podpisu návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CK Valovi s.r.o. rozdíl v ceně služeb má CK Valovi s.r.o. právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK Valovi s.r.o. na náhradu škody.

V případě, že změna Smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CK Valovi s.r.o. povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.

c) V případě, že zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy od Smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK Valovi s.r.o. na základě nové Smlouvy poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li CK Valovi s.r.o. takové služby nabídnout. Nedojde- li v takovém případě k uzavření nové Smlouvy, je CK Valovi s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb cestovního ruchu podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK Valovi s.r.o. odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je CK Valovi s.r.o. povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

d) Před zahájením zájezdu může zákazník oznámit změnu v osobě čerpající objednané služby či účastníka zájezdu dle čl. 5. bodu 5.1 e, tuto skutečnost je povinen písemně oznámit CK Valovi s.r.o. a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou a splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdu (pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě nebo katalogu). Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, jež dle smlouvy využívala speciální nabídku např. „dítě zdarma“ po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána na konkrétní osoby uvedené ve Smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn., že nový zákazník vstupující do práv ze Smlouvy je v tomto případě povinen doplatit před zahájením zájezdu cenu zájezdu a stanovený poplatek za překnihování.

e) Jestliže zákazník požaduje provedení změny v objednaných službách (změnu termínu, počtu osob, způsobu platby apod.), musí tento záměr oznámit CK písemně nebo e-mailem. Za každou změnu služeb po vystavení výzvy k úhradě je zákazník povinen uhradit CK manipulační poplatek ve výši 1.000,- Kč (platí pro změny uskutečněné nejméně 30 dní před nástupem), změny 29 dní až 1 den před nástupem jsou za poplatek 2.000,- Kč. Za jednu službu se považuje i více změn služeb (např. změna termínu a počtu osob) učiněných jedním návrhem na změnu služeb. Změna služeb se považuje za odsouhlasenou teprve v případě, že změnu potvrdí CK zákazníkovi písemně nebo e-mailem a zákazník uhradí manipulační poplatek za změnu (je-li zákazník povinen tento manipulační poplatek platit).

f) Zrušení některé z objednaných ubytovacích jednotek a snížení počtu ubytovacích jednotek či změna objektu se považuje za odstoupení od Smlouvy

g) Pokud se zákazník nedostaví na místo čerpání služeb (místo ubytování) nebo v případně zájezdu zmešká odjezd, má CK Valovi s.r.o. nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

8. Další ujednání
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah služeb sjednaných uzavřenou Smlouvou a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.

8.1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na Smlouvě, odvozený z nabídky na webových stránkách CK Valovi s.r.o. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec této nabídky musí být taxativně uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku a uhrazeny před jejich poskytnutím.

8.2. Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu daného ubytování na webových stránkách CK Valovi s.r.o. a ubytování je vždy zajišťováno pouze pro počet osob sjednaných ve Smlouvě (bez ohledu na kapacitu rezervované ubytovací jednotky) a uvedených ve voucheru (potvrzení o rezervaci). Pokud bude zákazník na místě požadavovat oproti uzavřené Smlouvě ubytování v objektu pro více osob nebo zvíře, je majitel objektu nebo jím pověřená osoba oprávněna odmítnout osoby navíc či zvíře nebo je ubytovat v objektu za příplatek.

8.3. Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 10 hodin (není li uvedeno jinak). Časný příjezd či pozdní odjezd nejsou důvodem k delšímu používání pokoje.

8.4. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. Tento hluk však nemá vliv na kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.

8.5. Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Pláže jsou veřejné a přístupné i místnímu, pro naše představy často hlučnému, obyvatelstvu.

8.6. CK Valovi s.r.o. zajišťuje pouze ubytování domácích mazlíčků v apartmánech, u kterých je to na internetových stránkách uvedeno a současně nezodpovídá za možnost vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži.

8.7. Zákazník a další účastníci pobytu jsou povinni respektovat zákonné předpisy navštíveného státu, dodržovat domácí řád a noční klid. Pokud hosté nerespektují ustanovení domácího řádu, mohou být majitelem objektu bez náhrady vykázáni z apartmánu. CK Valovi s.r.o. v tomto případě nenese vůči zákazníkovi žádnou zodpovědnost.

8.8. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a s tím spojené existence rozličné fauny je logickým důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu. Přes intenzivní snahy majitelů objektu se může hmyz vyskytnout i v prostorách ubytovacího zařízení. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem nebo o ní informovat zaměstnance CK. Po skončení zájezdu je eventualita nápravy i jakékoliv náhrady vyloučena.

8.9. Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu na webových stránkách CK Valovi s.r.o. Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat však cestovní kancelář CK Valovi s.r.o. není schopna zaručit stoprocentní přesnost všech informací uvedených na serveru www.ivalovi.com. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží ve Smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří.

9. Odstoupení od smlouvy a odstupné
9.1. CK Valovi s.r.o. může odstoupit před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu od uzavřené Smlouvy se zákazníkem v těchto případech:

a) z důvodů zániku možnosti poskytnout objednané služby z objektivních důvodů. V případě zrušení služeb z objektivních důvodů se CK Valovi s.r.o. může zprostit odpovědnosti za škodu vůči zákazníkovi z důvodu zrušení služeb jen v případě, že ke zrušení služeb došlo v důsledku tzv. vyšší moci, tj. neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na CK požadovat.

b) z důvodu porušení Smlouvy zákazníkem

c) V případě zájezdu, z důvodu zrušení zájezdu dle čl. 7 bodu 7.1. a) a b)

9.2. Zákazník může odstoupit před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu od uzavřené Smlouvy za těchto podmínek:

a) kdykoliv bez udání důvodu

b) v případě, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CK Valovi s.r.o. z objektivních důvodů. Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy z důvodu, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CK z objektivních důvodů, má právo požadovat, aby mu CK Valovi s.r.o. nabídla na základě nové Smlouvy jiné služby v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, v případě, že CK Valovi s.r.o. má možnost takové služby zákazníkovi nabídnout. Nedojde-li k uzavření takové nové Smlouvy, je CK povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CK.

c) V případě, že důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy není porušení povinností CK Valovi s.r.o vymezené uzavřenou Smlouvou nebo pokud CK Valovi s.r.o. odstoupí od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK Valovi s.r.o. odstupné ve výši stanovené v článku 9. bod 9.3.

d) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy porušení povinností CK Valovi s.r.o stanovené Smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové Smlouvy dle bodu 9.2. písm. b) tohoto článku, je CK Valovi s.r.o povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné.

e) Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od Smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. 5 bod 5.2. písm. h) a i), je povinen uhradit 100% předem stanovené celkové ceny.

f) z jakýchkoliv jiných důvodů. V případě, že zákazník odstoupí od Smlouvy v ostatních případech, je povinen uhradit CK Valovi s.r.o. stanovené odstupné dle čl. 9.3. těchto podmínek.

Odstoupení od Smlouvy zákazníkem nebo CK Valovi s.r.o. musí být učiněno písemně, dopisem nebo e-mailem, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení písemného odstoupení druhé straně, a to zejména dnem sepsání záznamu příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil, nebo na adresu sídla cestovní kanceláře CK Valovi s.r.o. g) CK Valovi s.r.o. je oprávněna odečíst zákazníkovi odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

h) Při výpočtu odstupného se pro určení počtu dnů do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od Smlouvy. Do stanoveného počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.

i) Výše konkrétního odstupného (stornopoplatku) je klientovi sdělena po ověření na centrále CK Valovi s.r.o.

9.3. Odstupné (stornopoplatky)

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, nebo odstoupí-li CK Valovi s.r.o. od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit CK Valovi s.r.o. odstupné v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, z celkové ceny ve výši:

a) při odstoupení od smlouvy více než 90 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 25 % z celkové ceny ve Smlouvě.

b) při odstoupení od smlouvy 89 - 60 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z celkové ceny ve Smlouvě.

c) při odstoupení od smlouvy 59 - 30 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny ve Smlouvě.

d) při odstoupení od smlouvy 29 - 14 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z celkové ceny ve Smlouvě.

e) při odstoupení od smlouvy 13 – 7 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny ve Smlouvě.

f) při odstoupení od smlouvy 6 a méně dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve Smlouvě.

9.4. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK Valovi s.r.o. a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

10. Reklamace služeb a odpovědnost za škody
10.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb neodpovídá popisu na webových stránkách CK Valovi s.r.o. nebo je objektivně nižší kvality, než bylo sjednáno ve Smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné smluvní podmínky blíže upravující smluvní ujednání, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup při vyřizování reklamace a rozhodnutí o vyřízení reklamace upravuje Reklamační řád CK Valovi s.r.o., který je nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek, který je zákazníkům k dispozici na internetových stránkách CK Valovi s.r.o. www.ivalovi.com/reklamacni_rad.php i u třetí osoby, která uzavření Smlouvy zprostředkovala.

10.2. Zákazník je povinen při zjištění jakýchkoliv nedostatků poskytovaných služeb nebo při vzniku škody zákazníkovi spojené s čerpáním služeb upozornit na tyto nedostatky bez zbytečného odkladu majitele objektu nebo osobu jím pověřenou. V případě, že tato osoba nezajistí nápravu, je zákazník povinen neprodleně o vzniklé situaci telefonicky informovat CK Valovi s.r.o. CK Valovi s.r.o. učiní patřičné kroky směřující ke sjednání nápravy, případně zajištění náhradního ubytování v nejbližším odpovídajícím objektu.

10.3. Doporučujeme zákazníkovi uplatnit reklamaci včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Pokud je reklamace uplatněna přímo na místě, je možné odstranění vad okamžitě, zatímco s odstupem času je ztížena průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést např. ústně nebo písemně, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, není-li v právních předpisech pro jejich uplatnění stanovena lhůta jiná.

10.4. CK Valovi s.r.o. je povinna přijmout reklamaci v sídle nebo místě podnikání, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného cestovní kanceláří pověřeného pracovníka CK. Povinností CK Valovi s.r.o. je vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.5. CK Valovi s.r.o. je oprávněna při vyřizování reklamace v místě čerpání služeb či konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání (cestovní smlouva) a podléhají zpoplatnění.

10.6. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, především se doporučuje podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod.

10.7. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s cestovní kanceláří od Smlouvy odstoupit.

10.8. Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení.

10.9. CK Valovi s.r.o. nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě či u jiné organizace. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé, apod.) CK Valovi s.r.o. je od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace vůči zákazníkovi zcela osvobozena.

10.10. Je-li poskytnutí služeb zprostředkováno externím prodejcem, je tříměsíční lhůta dle předchozího odstavce zachována i v případě, že zákazník ve lhůtě reklamoval u tohoto externího prodejce.

11. Pojištění
11.1. Zákazníkům doporučujeme sjednat si individuální pojištění pro případ onemocnění v zahraničí a úhrady léčebných výloh u kterékoliv pojišťovny.

11.2. Zákazník může rovněž uzavřít pojištění pro případ jeho odstoupení od Smlouvy o zájezdu (tj. pojištění storna zájezdu).

11.3. Cestovní kancelář CK Valovi s.r.o. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Informace ohledně pojištění pro případ úpadku je rovněž umístěna na webových stránkách CK Valovi s.r.o. Povinné smluvní pojištění CK se vztahuje na zájezdy definované zákonem č. 159/1999 Sb., v platném znění.
Toto pojištění se nevztahuje na nabídku ubytovacích služeb bez stravy s vlastní dopravou, ani se nevztahuje na samostatně poskytovanou dopravu.

12. Zpracování osobních údajů zákazníků
12.1. CK zpracovává osobní údaje zákazníka, které poskytl či poskytne v rámci jednání o Smlouvě nebo nezávazné rezervace na webových stránkách CK.

12.2. Zákazník není povinen dle žádného právního předpisu poskytnout CK své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna Smlouva.

12.3. Zákazník podpisem Smlouvy či provedením nezávazné rezervace přes webové stránky uděluje souhlas CK, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka uvedených ve Smlouvě či rezervaci v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefon, e-mail, pro potřeby CK nebo jejich externích prodejců, a to za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi buď písemně, nebo elektronickou poštou. Informace o e-mailové adrese může CK shromažďovat a zpracovávat rovněž pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění.

12.4. Poskytnuté osobní údaje v rozsahu dle odst. 12.3. je CK nebo jí pověřený zpracovatel oprávněn dle § 6 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. zpracovávat a shromažďovat po dobu 5 let. Po této době je CK povinna poskytnuté osobní údaje zlikvidovat.

12.5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, rovněž prohlašuje, že je zmocněn a vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů CK Valovi s.r.o. také osobní údaje třetích osob ve smlouvě za účelem uvedeném v odst. 12.7. a v rozsahu podle odst. 12.3.

12.6. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu dle odst. 12.3. tohoto článku budou zpracovávány CK i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

12.7. Osobní údaje zákazníka bude CK zpracovávat k následujícím účelům:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o Smlouvě či její změně a plnění Smlouvy;

b) ochraně práv a právem chráněných zájmů CK;

c) k dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost CK uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty);

d) k marketingovým a obchodním účelům.

12.8. Pro marketingové a obchodní účely podle článku 12.7(d) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a email zákazníka.

12.9. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a) k účelu podle článku 12.7 a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné Smlouvy (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);

b) k účelu podle článku 12.7(b) budou osobní údaje zpracovávány do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné Smlouvy (nebo jejího zániku z jiného důvodu); a v případě, že zákazník v uvedené době zahájí proti CK soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c) k účelu podle článku 12.7(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti CK;

d) k účelu podle článku 12.7(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

12.10. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 12.7 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

12.11. Za účelem uvedeným v článku 12.7(a) mohou být osobní údaje zákazníka v rozsahu dle článku 12.3. zpřístupněny zaměstnancům CK a třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;

b) poskytovatel dopravních služeb;

c) pojišťovna spolupracující s CK, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovního pojištění;

d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

12.12. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CK uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci CK.

12.13. CK Valovi vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

12.14. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb.

12.15. Zákazník má právo požádat CK o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@ivalovi.com .

12.16. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CK provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat CK o vysvětlení, nebo požadovat, aby CK odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, CK neprodleně odstraní závadný stav.

12.17. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK Valovi s.r.o. dle cit. zákona č. 480/2004 Sb.

12.18. Při zpracování poskytnutých osobních údajů je CK Valovi s.r.o. povinna dbát, aby zákazník ani osoby, jejichž osobní údaje zákazník CK poskytl, neutrpěly újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu osobních údajů před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 25.5.2018 a nahrazují Všeobecné smluvní podmínky CK ze dne 21.10.2015.

13.2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané se zákazníkem. Jsou volně k dispozici na webových stránkách www.ivalovi.com.

13.3. Veškeré informace a pokyny obsažené na serveru www.ivalovi.com o službách, cenách a cestovních podmínkách, které tvoří závazný obsah těchto Všeobecných smluvních podmínek, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným CK Valovi s.r.o. Cestovní kancelář si však vyhrazuje právo aktualizace a změn.

13.4. Aktuální informace známé CK Valovi s.r.o. jsou uvedeny na internetových stránkách www. ivalovi.com.

13.5. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny služby poskytované cestovní kanceláří CK Valovi s.r.o. Jsou-li ve Smlouvě sjednány podmínky odlišně od ustanovení všeobecných podmínek, pak platí ujednání uvedená ve Smlouvě.

13.6. Zákazníci potvrzují podpisem cestovních smluv, že jsou jim Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

Přejeme Vám šťastný výběr z naší nabídky a příjemné, ničím nerušené prožití dovolené a spousty nezapomenutelných zážitků.