Příjezd:

Odjezd:

Počet osob v apartmánu (1):
Počet osob v apartmánu (2):
Počet osob v apartmánu (3):
Počet osob v apartmánu (4):
Středisko:

Jméno objektu:

Klimatizace

Internet

Domácí mazlíček


CHORVATSKO 2018 - CHORVATSKO APARTMÁNY - UBYTOVÁNÍ V CHORVATSKU


Reklamační řád

1. Předmět
Reklamační řád cestovní agentury Valovi s.r.o, se sídlem Teyschlova 1, 635 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 74924, IČ 29357802 (dále jen "Valovi s.r.o.")spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami, které jsou nedílnou součástí potvrzení smlouvy - objednávky služeb cestovního ruchu dále jen "Smlouva"), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní agentury za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen "reklamace") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen "zák. o podnikání v cestovním ruchu") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen "zák. o ochraně spotřebitele").

2. Vady zájezdu
2.1. CA Valovi s.r.o. odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. NOZ za vady zájezdu.
2.2. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení čerpání služeb a cestovní agentura toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná.

3. Reklamace
3.1. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování, zástupci pověřenému Valovi s.r.o., jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. CA Valovi s.r.o. doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.
3.2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce CA Valovi s.r.o. během trvání čerpání služeb, či v cestovní agentuře. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. CA Valovi s.r.o. zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě.

4. Uplatňování reklamací
4.1. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci CA Valovi s.r.o. v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.
4.2. Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě smlouvy, musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení čerpání služeb, ode dne, kdy měl být pobyt ukončen podle smlouvy, jinak zaniknou.
4.3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2540: Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu služeb bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení čerpání služeb ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.

5. Vyřizování reklamací
5.1. CA Valovi s.r.o je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace, které musí obsahovat datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a dále také potvrzení o datu vyřízení reklamace, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.
5.2. Při uplatnění reklamace zákazníkem je zaměstnanec pověřený CA Valovi s.r.o, povinen po nezbytném prověření skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, v případě složitých případů do tří pracovních dnů. Do tohoto časového období se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady poskytovaných služeb. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, nebyla li se zákazníkem dohodnuta lhůta delší.
5.3. V případě ústního podání reklamace, je povinen vedoucí provozovny či jiný zaměstnanec pověřený CA Valovi s.r.o. sepsat se zákazníkem potvrzení o přijetí reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Reklamační protokol musí být uvedeno datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a dále také potvrzení o datu vyřízení reklamace, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud zákazník předá pověřenému zástupci CA Valovi s.r.o písemnosti či jiné podklady týkající se reklamace, musí být tento fakt v protokolu bezpodmínečně uveden. Reklamační protokol podepíše sepisující zástupce CA Valovi s.r.o a jedno jeho vyhotovení předá zákazníkovi, který svým podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
6.1. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
6.2. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; web: www.adr.coi.cz
6.3. Povinností zákazníka, pokud čerpá služby bez přítomnosti zaměstnance či zástupce CA Valovi s.r.o a poskytnutá služba má vady, je opět dbát na včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb, ať už v tuzemsku či zahraničí.

7. Společná ustanovení
7.1. Nemá li služba vlastnosti, o nichž CA Valovi s.r.o. zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí cestovní agentura nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.
7.2. Nesjedná li nápravu CA Valovi s.r.o ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CA Valovi s.r.o. mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CA Valovi s.r.o. odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.
7.3. CA Valovi s.r.o. se odpovědnosti k náhradě škody, způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
7.5. Jak je výslovně ujednáno ve smlouvě, umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí CA Valovi s.r.o. škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy jen do výše tohoto omezení.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.
8.2. Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 8.6.2021